Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Dëshironi ...

  • të përgatiteni për të studiuar në Gjermani;
  • të dëshmoni për një profesion të caktuar njohuri të avancuara të gjuhës gjermane;
  • të përgatiteni për një angazhim në fushën e mjekësisë në Gjermani;
  • të dëshmoni suksesin tuaj në gjuhën gjermane për nivelin C1;
  • të keni një certifikatë zyrtare të gjuhës gjermane të njohur në rang ndërkombëtar?

Goethe-Zertifikat C1 është një provim i gjermanishtes për të rritur. Ai konfirmon një nivel gjuhësor shumë të avancuar dhe i përgjigjet nivelit të pestë (C1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • jeni në gjendje të kuptoni një spektër të gjerë tekstesh të gjata dhe të sofistikuara, si dhe të njihni kuptimet e implikuara në to.
  • jeni në gjendje të shpreheni spontanisht dhe rrjedhshëm, pa ju dashur të kërkoni shpesh fjalët.
  • jeni në gjendje ta përdorni gjuhën në mënyrë efektive dhe fleksible në aspektin social dhe profesional apo në formimin profesional dhe studimet e larta.
  • mund të shpreheni qartë, në mënyrë të strukturuar dhe të detajuar mbi çështje dhe rrethana komplekse. 
Mbi mundësinë e lirimit nga një provim i mëtejshëm pranues gjuhe për studentët e huaj për shkak të Goethe-Zertifikat C1, ju lutemi të informoheni para fillimit të studimeve pranë universitetit apo institucionit të ciklit parauniversitar (Studienkolleg) që keni përzgjedhur.
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar

**) Çmimi më i ulët i treguar vlen vetëm nëse keni ndjekur një kurs të gjuhës gjermane në Institutin Goethe, jo më herët se gjashtë muaj më parë. Gjashtë muajt i referohen periudhës ndërmjet përfundimit të kursit të gjuhës dhe datës së provimit të gjuhës gjermane. Në këtë rast çmimi ndryshon automatikisht gjatë procesit të rezervimit. Nëse kjo nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të kursit.

Për të paraqitur mëshumë kandidatë, duhet të bëni një rezervim për secilin kandidat veç e veç.Ju gjithashtu mund të paraqitni më shumë kandidatë përmesformularit online, me të cilin do të kërkoni termin të lirë për numrin e kërkuar të kandidatëve.


REZULTATET

Çertifikatat e provimeve merren vetëm personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Ergebnisse C1 01.03.2024 // Termini i terheqjës së certifikatës më 04.03.2024, ora 09:00-10:00

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu gjeni modele dhe teza ushtrimore për t’u praktikuar online në mënyrë të thjeshtë dhe interaktive.

Informata plotësuese

Kriteret, përmbajtjen e provimit dhe informacionet e mëtejshme rreth Goethe-Zertifikat C1 mund t’i gjeni këtu: