Goethe-Zertifikat C1

Aktivitetet gjuhësore Goethe Berlin Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Ju dëshironi ...

  • të përgatiteni për të studiuar në Gjermani
  • të dëshmoni njohuri shumë më të avancuara të gjermanishtes për profesionin tuaj
  • të përgatiteni për një profesion në fushën e mjekësisë
  • të dëshmoni njohuritë e marra në nivelin C1
  • një certifikatë zyrtare të njohur në rang ndërkombëtar

Goethe-Zertifikat C1 është një provim i gjermanishtes për të rritur. Ai konfirmon një nivel gjuhësor shumë të avancuar dhe i përgjigjet nivelit të pestë (C1) të shkallës së kompetencave prej gjashtë nivelesh të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGj).

Me kryerjen e suksesshme të provimit ju tregoni, se ...

  • jeni në gjendje të kuptoni një spektër të gjerë tekstesh të gjata dhe të sofistikuara, si dhe të njihni kuptimet e implikuara në to.
  • jeni në gjendje të shpreheni spontanisht dhe rrjedhshëm, pa ju dashur të kërkoni shpesh fjalët.
  • jeni në gjendje ta përdorni gjuhën në mënyrë efektive dhe fleksible në aspektin social dhe profesional apo në formimin profesional dhe studimet e larta.
  • mund të shpreheni qartë, në mënyrë të strukturuar dhe të detajuar mbi çështje dhe rrethana komplekse. 
Mbi mundësinë e lirimit nga një provim i mëtejshëm pranues gjuhe për studentët e huaj për shkak të Goethe-Zertifikat C1, ju lutemi të informoheni para fillimit të studimeve pranë universitetit apo institucionit të ciklit parauniversitar (Studienkolleg) që keni përzgjedhur.
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Kurset dhe ligjëratat janë të liruara nga TVSH-ja në pëlqim me nenin 23 paragrafi 1 pika 176 nga Ligji mbi tatimin e vlerës së shtuar

**) Çmimi më i ulët i treguar vlen vetëm nëse keni ndjekur një kurs të gjuhës gjermane në Institutin Goethe, jo më herët se gjashtë muaj më parë. Gjashtë muajt i referohen periudhës ndërmjet përfundimit të kursit të gjuhës dhe datës së provimit të gjuhës gjermane. Në këtë rast çmimi ndryshon automatikisht gjatë procesit të rezervimit. Nëse kjo nuk ndodh, ju lutemi kontaktoni zyrën tuaj të kursit.

REZULTATET

Çertifikatat e provimeve merren vetëm personalisht me pasaportë ose me autorizim të verifikuar nga noteri.

Ergebnisse C1 11.11.2022 // Termini i terheqjës së certifikatës më 22.11.2022, ora 09:00-10:00

Përgatitje

Materiale për ushtrime

Këtu mund të gjeni modele testesh dhe ushtrimesh për të ushtruar online, gjithashtu pa barriera dhe interaktive.

Informata plotësuese

Kushtet, përmbajtjet e provimeve dhe informata të tjera për Goethe-Zertifikat C1 mund t’i gjeni këtu: