Ushtrime pa barriera

Qendrat e provimeve të Goethe-Institut përpiqen t’u përgjigjen individualisht nevojave të veçanta të pjesëmarrësve në provime me nevoja të kufizuara dhe nevoja specifike të tyre. Gjatë kësaj mund të rezultojnë nevoja specifike nga pengesat në shikim ose pengesat në dëgjim ose të kushtëzuara nga lëvizjet. 

Për qëllime trajnimesh  ju qëndrojnë në dispozicion për çdo nivel të provimit teste me ushtrime të certifikuara pa barriera. Këto teste për ushtrime janë interaktive, që do të thotë se është e mundur një qasje e menjëhershme në vlerësim. Trajnimi për provim mund të përdoret ndër të tjera edhe nga një celular me qasje në internet.