Културни друштва

Културните друштва не се германски институции, туку институции на земјата во која се наоѓаат. Во Северна Македонија постојат културни друштва во Скопје, Битола и Тетово, во Албанија има едно културно друштво во Тирана и во Косово две културни друштва во Приштина. Културните друштва тесно соработуваат со Гете-институт Скопје и реализираат културни настани и проекти во соработка со локални и германски партнери.

Андреј Васиљевиќ
Референт за германски културни здруженија
тел./факс +389 2 3121 604
andrej.vasiljevikj@goethe.de

Центар за балканска соработка ЛОЈА
Илинденска 18 А
1200 Тетово
Македонија
Тел. +389 44 352 970
Факс +389 44 352 971
bujarluma@gmail.com
www.cbcloja.org.mk

Здружение за македонско-германска соработка и пријателство - Скопје
Васил Ѓоргов 33
1000 Скопје
drmakger@gmail.com
zdmgps.org.mk

Здружение за македонско-германска соработка и пријателство – Битола
Пелагонка 2 Ламела 4 – 3 кат
7000 Битола
Тел./Факс +389 47 221-336
zmgps@zmgps.org.mk
www.zmgps.org.mk

НВО Контрапункт
Тел. +389 75 441 761
iskra.geshoska@gmail.com
www.kontrapunkt.weebly.com

Гете-центар Тирана 
Rruga Skënderbej, Nr. 1
1001 Тирана
Тел.: +355 42 24 55 10
Моб.: +355 69 20 75 751
 info@goethe.al
www.goethe.al

Ќендра Мултимедија Приштина
Idriz Gjilani 7/9 – 1, Lagja Dardania
10000 Приштина
Тел.: +381 38 555 799 
 info@qendra.org
  www.qendra.org

Гете-центар Приштина
Mujo Ulqinaku 19-21
10000 Приштина
Тел: + 381 (0) 38 220 136
Моб.: + 377 45 284 993
 info@goethe-ks.org
     www.goethe-ks.org