Вработени

Персонал ©Гете-институт

Со соработниците на Гете-институт Скопје може да стапите во директен контакт.

Погледнете во левата колона под одделенијата кој најдобро би можел да одговори на Вашето прашање. Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Катрин Оствалд-Рихтер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Оливера Стипцарова
Координатор за јазични курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Александра Јанкулоска
Референт за испити
Aleksandra.Jankuloska@goethe.de
Искра Марачкова
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Iskra.Marachkova@goethe.de
Марија Тодорова
Рецепција
Тел.: +389 2 3121604
marija.todorova@goethe.de
Кристина Велковска-Иванов
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska-Ivanov@goethe.de
Даница Андевска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Danica.Andevska@goethe.de
Сашо Данилов
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
sasho.danilov@goethe.de
Јелена Доневиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Jelena.Donevic@goethe.de
Тина Фарни
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Tiina.Fahrni@goethe.de
Анџела Грубер
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Andjela.Gruber@goethe.de
Катарина Радичевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Katarina.Radichevikj@goethe.de
Семира Сефиданоска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ана Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ana.Simonovska@goethe.de
Марија Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Marija.Simonovska@goethe.de
Марија Иракоска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Marija.Irakoska@goethe.de
Александра Младеновиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Aleksandra.Mladenovikj@goethe.de
Суада Вуисланин
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл.
Suada.Vuislanin@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Катрин Оствалд-Рихтер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Марија Чорбева Пеновска
Проектен менаџер ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Марина Терповска Штарго
Координатор за грантови ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Marina.Terpovska.Stargo@goethe.de
Антонија Брезовска
Финансиски менаџер ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Antonija.Brezovska@goethe.de
Катрин Оствалд-Рихтер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Марија Костоска-Станишиќ
Раководител на финансии и администрација
Тел.: +389 2 3121 604 / 22
Факс: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Искра Марачкова
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Marachkova@goethe.de
Кристина Велковска-Иванов
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
kristina.velkovska-Ivanov@goethe.de
Огнен Кузмановски
Технички персонал
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Ирена Петреска
Одржување хигиена