Вработени

Персонал ©Гете-институт/Наташа Гелева

Со соработниците на Гете-институт Скопје може да стапите во директен контакт.

Погледнете во левата колона под одделенијата кој најдобро би можел да одговори на Вашето прашање. Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Оливера Стипцарова
Координатор за јазични курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Борче Маневски
Координатор за испити во Косово
Тел.: +389 - 2 - 3121 604
Borche.Manevski@goethe.de
Искра Балчева
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Рецепција
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Александра Јанкулоска
Соработник на АМИФ-проектот / Референт за курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
Aleksandra.jankuloska@goethe.de
Кристина Велковска
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska@goethe.de
Дениза Ајдароска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Deniza.Ajdaroska@goethe.de
Денис Ајдароски
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ajdaroski.Denis@goethe.de
Даница Андевска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Danica.Andevska@goethe.de
Јелена Доневиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Jelena.Donevic@goethe.de
Тина Фарни
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Tiina.Fahrni@goethe.de
Анџела Грубер
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Andjela.Gruber@goethe.de
Гордана Малешевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Gordana.Malesevic@goethe.de
Катарина Радичевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Katarina.Radicevic@goethe.de
Ева-Мариа Самец
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Eva-Maria.Samec.extern@goethe.de
Семира Сефиданоска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ана Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ana.Simonovska@goethe.de
Марија Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Marija.Simonovska@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Марија Чорбева Пеновска
Референт за култура и социјални медиуми
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Марија Костоска-Станишиќ
Раководител на финансии и администрација
Тел.: +389 2 3121 604 / 22
Факс: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Искра Балчева
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Кристина Велковска
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
kristina.velkovska@goethe.de
Огнен Кузмановски
Технички персонал
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Радмила Димитриева
Одржување хигиена
Ирена Петреска
Одржување хигиена