Вработени

Персонал ©Гете-институт/Наташа Гелева

Со соработниците на Гете-институт Скопје може да стапите во директен контакт.

Погледнете во левата колона под одделенијата кој најдобро би можел да одговори на Вашето прашање. Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Катрин Оствалд-Рихтер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Оливера Стипцарова
Координатор за јазични курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Александра Јанкулоска
Референт за испити
Aleksandra.Jankuloska@goethe.de
Искра Балчева
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Рецепција
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Кристина Велковска
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska@goethe.de
Марија Мојсоска Јованоска
Соработник за интеграција
Тел.: +389 2 3121 604
Marija.Mojsoska.Jovanoska@goethe.de
Денис Ајдароски
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ajdaroski.Denis@goethe.de
Даница Андевска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Danica.Andevska@goethe.de
Јелена Доневиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Jelena.Donevic@goethe.de
Тина Фарни
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Tiina.Fahrni@goethe.de
Анџела Грубер
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Andjela.Gruber@goethe.de
Гордана Малешевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Gordana.Malesevic@goethe.de
Катарина Радичевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Katarina.Radicevic@goethe.de
Семира Сефиданоска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ана Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ana.Simonovska@goethe.de
Марија Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Marija.Simonovska@goethe.de
Александра Младеновиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Aleksandra.Mladenovikj@goethe.de
Нита Старова
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Nita.starova@goethe.de
Борче Маневски
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Borche.Manevski@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Катрин Оствалд-Рихтер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Андреј Васиљевиќ
Референт за култура и социјални медиуми
Тел.: +389 2 3121 604
andrej.vasiljevikj@goethe.de
Марија Чорбева Пеновска
Проектен менаџер ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Марина Терповска Штарго
Координатор за грантови ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Marina.Terpovska.Stargo@goethe.de
Антонија Брезовска
Финансиски менаџер ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Antonija.Brezovska@goethe.de
Катрин Оствалд-Рихтер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Katrin.Ostwald-Richter@goethe.de
Марија Костоска-Станишиќ
Раководител на финансии и администрација
Тел.: +389 2 3121 604 / 22
Факс: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Искра Балчева
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Кристина Велковска
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
kristina.velkovska@goethe.de
Огнен Кузмановски
Технички персонал
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Радмила Димитриева
Одржување хигиена
Ирена Петреска
Одржување хигиена