Вработени

Персонал ©Гете-институт/Наташа Гелева

Со соработниците на Гете-институт Скопје може да стапите во директен контакт.

Погледнете во левата колона под одделенијата кој најдобро би можел да одговори на Вашето прашање. Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Оливера Стипцарова
Координатор за јазични курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Моник Хајнлајн
Координатор за испити во Косово
Тел.: +389 - 2 - 3121 604
Факс: +389 - 2 - 3121 604
Monique.Heinlein@goethe.de
Искра Балчева
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Рецепција
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Александра Јанкулоска
Соработник на АМИФ-проектот / Референт за курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
Aleksandra.jankuloska@goethe.de
Кристина Велковска
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska@goethe.de
Дениза Ајдароска
Време за прием : секоја последена среда во месецот 12:30-13:30
Deniza.Ajdaroska@goethe.de
Денис Ајдароски
Време за прием : секој прв четврток во месецот 14:30-15:30
Ajdaroski.Denis@goethe.de
Даница Андевска
Време за прием : секој прв четврток во месецот 12:30-13:30
Danica.Andevska@goethe.de
Мартин Бузингер
Martin.Businger@goethe.de
Јелена Доневиќ
Време за прием : секој последен четврток во месецот 19:30-20:30
Jelena.Donevic@goethe.de
Тина Фарни
Tiina.Fahrni@goethe.de
Анџела Грубер
Време за прием : секоја последна среда во месецот 19:00-20:00
Andjela.Gruber@goethe.de
Сандра Колјачкова
Sandra.Koljackova@goethe.de
Гордана Малешевиќ
Време за прием : секој прв понеделник во месецот 15:30-16:30
Gordana.Malesevic@goethe.de
Борче Маневски
Време за прием : секоја прва среда во месецот 16:00-17:00
Borche.Manevski@goethe.de
Гудрун Мрозек
Gudrun.Mrozek.extern@goethe.de
Катарина Радичевиќ
Katarina.Radicevic@goethe.de
Ева-Мариа Самец
Eva-Maria.Samec.extern@goethe.de
Семира Сефиданоска
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ана Симоновска
Време за прием : секој последен четврток во месецот 19:30-20:30
Ana.Simonovska@goethe.de
Марија Симоновска
Време за прием : секој прв вторник во месецот 14:30 - 15:30
Marija.Simonovska@goethe.de
Нита Старова
Nita.Starova@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Марија Чорбева Пеновска
Референт за култура и социјални медиуми
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Надица Василевска
Референт на проектот „Култура за промени“
Тел.: +389 2 3121604
Nadica.Vasilevska@goethe.de
Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Марија Костоска-Станишиќ
Раководител на финансии и администрација
Тел.: +389 2 3121 604 / 22
Факс: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Искра Балчева
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Кристина Велковска
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
kristina.velkovska@goethe.de
Огнен Кузмановски
Технички персонал
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Радмила Димитриева
Одржување хигиена
Ирена Петреска
Одржување хигиена