Вработени

Персонал ©Гете-институт/Наташа Гелева

Со соработниците на Гете-институт Скопје може да стапите во директен контакт.

Погледнете во левата колона под одделенијата кој најдобро би можел да одговори на Вашето прашање. Со задоволство ќе Ви помогнеме.

Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Оливера Стипцарова
Координатор за јазични курсеви и испити
Тел.: +389 2 3121 604
olivera.stipcarova@goethe.de
Борче Маневски
Координатор за испити во Косово
Тел.: +389 - 2 - 3121 604
Borche.Manevski@goethe.de
Искра Балчева
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Рецепција
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Кристина Велковска
Рецепција
Тел.: +389 2 3121 604
Kristina.Velkovska@goethe.de
Арта Исовска
Референт за испити
Тел.: +389 2 3121 604
Arta.Isovska@goethe.de
Марија Мојсоска Јованоска
Соработник за интеграција
Тел.: +389 2 3121 604
Marija.Mojsoska.Jovanoska@goethe.de
Дениза Јаррот Ајдароска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Deniza.Ajdaroska@goethe.de
Денис Ајдароски
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ajdaroski.Denis@goethe.de
Даница Андевска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Danica.Andevska@goethe.de
Јелена Доневиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Jelena.Donevic@goethe.de
Тина Фарни
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Tiina.Fahrni@goethe.de
Анџела Грубер
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Andjela.Gruber@goethe.de
Гордана Малешевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Gordana.Malesevic@goethe.de
Катарина Радичевиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Katarina.Radicevic@goethe.de
Семира Сефиданоска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Semira.Sefidanoska@goethe.de
Ана Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Ana.Simonovska@goethe.de
Марија Симоновска
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Marija.Simonovska@goethe.de
Александра Младеновиќ
Консултација: индивидуално, по потреба и претходно закажување по мејл
Aleksandra.Mladenovikj@goethe.de
Фалк Шлајхер
Раководител на јазичен оддел / Заменик раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Falk.Schleicher@goethe.de
Гордана Бабоска
Референт за образовна соработка и PASCH
Тел.: +389 2 3121 604 / 23
Факс: +389 2 3121 604
gordana.baboska@goethe.de
Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Андреј Васиљевиќ
Референт за култура и социјални медиуми
Тел.: +389 2 3121 604
andrej.vasiljevikj@goethe.de
Марија Чорбева Пеновска
Проектен менаџер ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Marija.Chorbeva-Penovska@goethe.de
Марина Терповска Штарго
Координатор за грантови ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Marina.Terpovska.Stargo@goethe.de
Антонија Брезовска
Финансиски менаџер ЕУ проект РЕАД
Тел.: +389 2 3121 604
Antonija.Brezovska@goethe.de
Тања Кригер
Раководител на институт
Тел.: +389 2 3121 604
Tanja.Krüger@goethe.de
Марија Костоска-Станишиќ
Раководител на финансии и администрација
Тел.: +389 2 3121 604 / 22
Факс: +389 2 3121 604
marija.kostoska-stanishikj@goethe.de
Искра Балчева
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Iskra.Balcheva@goethe.de
Мерлинда Јахоја
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
merlinda.jahoja@goethe.de
Кристина Велковска
Референт за финансии
Тел.: +389 2 3121604
kristina.velkovska@goethe.de
Огнен Кузмановски
Технички персонал
Тел.: +389 2 3121 604
Факс: +389 2 3121 604
Ognen.Kuzmanovski@goethe.de
Радмила Димитриева
Одржување хигиена
Ирена Петреска
Одржување хигиена