Culture for Change

Culture for Change © Qendra Multimedia

"Culture for Change" (Култура за промени) е тригодишна програма која е финансирана од Европската Унија, управувана е од Канцеларијата на Европската Унија во Косово и имплементирана од Чендра Мултимедиа (Qendra Multimedia) и Гете-институт.

Целта на програмата е да ги зајакне културните организации и јавните библиотеки низ цело Косово, со тоа што дирекно финансиски поддржува културни и образовни активности. Еден од стратешките приоди на проектот е да организира активности во периферните делови на земјата, а не само во главниот град и поголемите градови. Со тоа треба да се подобри и ангажманот на локалните заедници од сите етнички групи во културните активности.

Предвидено е околу 40 организации во Косово непосредно да профитираат од субвенциите и од изградбата на капацитети. Повеќе од 60 организации и 400 актери од културата ќе профитираат дирекно од вмрежувањето и другите активности на проектот. "Culture for Change" има за цел да допре до 400.000 косовски граѓани со тоа што ќе ги изложи на културни активности и ќе разработува социјални прашања.  

Повеќе за проектот