Советување и пријавување

Термини и пријавување Слика: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

испити по германски јазик

Ве молиме, пријавете се онлајн: 

Goethe-Zertifikat SD1  
Goethe-Zertifikat SD1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C1

За испит ќе бидете пријавени после 15.08.2022 или за посакуваниот термин или за првиот слободен термин, а потоа ќе добиете потврда и профактура на мејл.

понеделник и среда: 09:00–13:00 часот
вторник и четврток: 14:00–16:00 часот

Утврдување на нивото на познавање на германскиот јазик (писмено). Обратете се на  info-skopje@goethe.de за код и пристап кон тестот.


Тел. +389 2 3121 604
info-skopje@goethe.de

 
Учесниците на испит треба да се запознаат со Правилник за полагање испити. Со пријавата за испит и со плаќањето на надоместот за испит, кандидатот потврдува дека е запознат со правилникот за испити и со одредбите за спроведување на испитот во тековната верзија и го прифаќа. Правилникот за полагање на испити и одредбите за спроведување на испитот се наоѓаат кај секој детален опис на испитот.    


Гете-институт овозможува спроведување на испити по германски јазик за заинтересирани кандидати. Меѓутоа, со оглед на зголемениот интерес за полагање на испитите на Гете-институт Скопје, би сакале да Ве известиме дека во овој момент не е можно да се добие испитен термин за краток временски период во Институтот во Скопје, поради што Ве упатуваме испитите да се полагаат во матичните земји.
Имено, Гете-институтот во изминатите години ги прошири своите капацитети во Косово и нуди можност јазичните испити да се полагаат во Приштина, со што се овозможува поголема достапност на нашите услуги, како и избегнување на дополнителни трошоци кои би биле на товар на нашите клиенти.
Имајќи го во предвид наведеното, како и расположливите капацитети, Гете-институт Скопје во овој момент овозможува спроведување на испити по германски јазик само за лица со живеалиште во Република Северна Македонија.
 
1. Учеството на испит по германски јазик не е поврзано со задолжително претходно посетување курс по германски јазик организиран од страна на Гете-институтот.

2. За испитите на Гете-институтот не постои старосна граница.

3. Пријавувањето за испит е возможно само со валиден пасош сѐ додека се исполни максималниот број кандидати за тој термин.

4. Учество на испит се овозможува и дозволува единствено доколку надоместот за испитот е навремено и целосно уплатен, согласно роковите за плаќање определени од Гете-институт.

5. Медицински потврди за кандидатите за испит со посебни потреби мора да се предадат на Гете-институтот во Скопје најдоцна до денот на истекот на рокот за плаќање.

6. При пријавувањето, кандидатите ќе бидат информирани за терминот (датум и време) на испитот.

7. По извршената уплата и пристигнувањето на средствата на сметката на Гете-институт Скопје, кандидатите добиваат покана за испит, на која стои името, десеттоцифрен идентификациски број, датум и време на испитот, цена на испитот и потврда дека сумата е уплатена.
Доколку не се исполнети горенаведените услови, Гете-институт го задржува правото еднострано да им оневозможи на кандидатите полагање испит.
1. Кандидатот може да се откаже од испитот најдоцна 7 дена пред одржувањето на писмениот испит, врз основа на поднесено писмено барање до Гете-институт. При откажувањето испит, во периодот од откажувањето најдоцна до денот на одржувањето на испитот, единствено врз основа на поднесено писмено барање од кадидатот, Гете-институт има право да одлучи на кадидатот да му врати дел од надоместот платен од кандидатот, и тоа износ намален за 7,5 % од износот на платениот надомест, односно административните трошоци.
2. Кандидатот во никој случај не може да поднесе барање за откажување од испит и барање за враќање на платениот надомест на денот или по одржувањето на испитот.
3. Во случај на откажување на испитот од страна на Гете-институт поради недоволен број кандидати, ќе им се врати целиот надомест на кандидатите. Доколку кандидатот е согласен, Гете-институт може да го задржи платениот надомест за првиот нареден слободен термин за одржување испит за тој конкретен кандидат.
4. Доколку сте се пријавиле за одреден термин за испит, а од одредена причина сте спречени да дојдете на пријавениот термин, задолжително е најдоцна 7 дена пред денот на одржување на испитот да го откажете или презакажете терминот. Доколку не го сторите тоа, во следните шест месеци немате право повторно да се пријавите за испит.
 
На денот на испитот ќе Ве информираме кога ќе ги добиете резултатите од полаганиот испит.
1. Општи услови за работа на Гете-институтот Скопје при одржување курсеви по германски јазик и испити

Гете-институтот Скопје нуди курсеви и испити по германски јазик за возрасни што имаат право да ги посетуваат и лица кои имаат навршено најмалку 16 години, како и за младинци од 13 до 18 години и за деца од 5 до 12 години.

2. Услови за плаќање

При уписот се уплаќа однапред вкупната сума во целост за избраниот курс или испит (Ве молиме, информирајте се за цените на курсевите на нашата веб-страница: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html.)


Цената на курсевите опфаќа:
Настава
Дополнителни материјали за наставата, кои не се однесуваат на основните книги
Потврда за посетување на курсот
Користење на библиотеката во рамки на Гете-институтот согласно правилата на библиотеката 
Доколку не се исполнети условите за плаќање, Гете-институт го задржува правото да ги спречи кандидатите да имаат пристап до платформата и сесиите во живо.
Испитите и книгите што се користат во одредени курсеви не се вклучени во цената. Пријавување за испити се врши независно од курсевите. Книгите за курсевите самостојно се набавуваат во книжарниците.
Менување на курсот или датумот за одржување на испитот е возможно единствено со претходна согласност од и во договор со Секретаријатот за курсеви и испити при Гете-институтот Скопје, само доколку има расположливи слободни термини.
 
3. Цена на курсевите и испитите по германски јазик

3.1. Курсевите и испитите по германски јазик се наплаќаат по цената согласно важечкиот ценовник при уписот на курсот/испитот. Ве молиме, информирајте се за цените на курсевите и испитите на нашата веб-страна https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html
3.2. Сите банкарски трошоци во врска со плаќањето на цената на курсот се на товар на учесникот/кандидатот.

4. Откажување

Доколку учесникот сака да се откаже од посета на курсот или од закажаниот термин за испит, се применуваат следниве услови:
4.1. Откажувањето од курсот/испитот мора да биде доставено во писмена форма преку и-мејл до Секретаријатот за курсеви и испити на Гете-институтот Скопје. Доколку се откажете од курсот до последниот работен ден пред почетокот на курсот , Гете-институтот ќе изврши враќање на уплатената цена за курсот намалена за 15%, колку што изнесуваат административните трошоци. Враќање на средствата ќе се изврши само со приложување на оригиналната потврда за плаќање на цената за курсот добиена при уплатата на цената.
Во случај на откажување од курсот на денот на одржувањето или по започнувањето на курсот, не е можно да се вратат уплатените средства од учесникот, освен во случај на сериозна причина, како на пр. болест. Во случај на откажување поради болест, Гете-институтот ќе изврши враќање на средствата за преостанатите часови, намален за 15 % од уплатениот износ на учесникот, односно за административни трошоци. Враќање на средствата ќе се изврши само со приложување на оригиналната потврда за плаќање на цената за курсот добиена при уплатата на цената. Стипендија или патувања во странство не можат да се наведат како причина за откажување од курс.


4.2. Во случај на откажување на курсот од страна на Гете-институт, уплатената цена за курсот ќе му биде во целост вратена на учесникот.

5. Определување ниво / број на учесници

5.1. Определување на нивото на курсот во кое учесникот ќе биде запишан се врши од страна на Гете-институтот врз основа на резултатите на учесникот добиени на тестот за определување ниво и разговор. Термините за тестирање се утврдуваат од страна на Гете-институтот.


5.2. На нашите курсеви присуствуваат најмалку 8, а најмногу 16 учесници. Ако на почетокот на курсот се пријавиле недоволен број учесници, ние го задржуваме правото да го откажеме овој курс или да го смениме терминот за неговото започнување.

6. Обврски на учесникот/учесниците на курсот/испитот

Учесникот е должен да го почитува важечкиот курсен и куќен ред. Во случај на прекршување на курсниот и куќниот ред, учесникот може да биде исклучен од учество на курсот/испитот. Во ваков случај, учесникот нема право на враќање на уплатените средства.

7. Одговорност на Гете-институт / виша сила

Одговорноста на Гете-институт и неговиот персонал е ограничена само на намерно и крајно невнимание. Гете-институтот не одговара за откажувањето на своите услуги
поради виша сила (на пример, природни катастрофи, оган, пандемија, епидемија, официјални наредби и сите други околности кои се надвор од негова контрола).
Гете-институт го задржува правото, во случај на виша сила, да изврши промена на форматот и начинот на одржување/спроведување на курсот. Ова важи особено во случаи кога мора да се изврши промена на формат со присуство во онлајн формат.

8. Заштита на податоци

Учесникот се согласува Гете-институтот да ги собира, чува и обработува (писмено или електронски) неговите лични податоци кои се внесуваат во пријавата за упис и тестирање со цел правилно спроведување на пријавите за упис и запишување на учесникот на избраниот курс/испит, спроведување на процедурите за пресметки и докажување на успехот на курсевите преку спроведување тестови/испити.
Гете-институт има право, без одобрение на учесникот/кандидатот и без да го извести, на барање на државни институции да ја потврди вистинитоста на сертификатот што учесникот го приложил во соодветната институција и да ја извести институцијата за резултатите од испитот што го полагал кандидатот.
Учесникот се согласува Гете-институт да врши пренос на неговите лични податоци во рамки на групацијата односно во Гете-институтите кои се наоѓаат во други држави.

 

Goethe Zertifikat A2 Fit

* Pflichtfeld
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme verwenden. Sie können Ihre erteilte Einwilligung durch Zusendung einer E-Mail an info-skopje@goethe.de widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Ihre Daten werden ansonsten gelöscht, wenn wir Ihre Anfrage bearbeitet haben oder der Zweck der Speicherung entfallen ist.

Datenschutzerklärung