Советување и пријавување

Термини и пријавување Слика: Goethe-Institut/Bettina Siegwart
понеделник и среда: 09:00–13:00 часот
вторник и четврток: 14:00–16:00 часот

Утврдување на нивото на познавање на германскиот јазик (писмено). Обратете се на  info-skopje@goethe.de за код и пристап кон тестот.


Термини за пробен курс (Adobe Connect): 13:00-13:30


19.08.2021 - возрасни
20.08.2021 - возрасни
24.08.2021 - возрасни
01.09.2021 - возрасни

Термини за пробен курс (Adobe Connect): 17:00-17:30

24.08.2021 - деца
26.08.2021 - возрасни
31.08.2021 - возрасни
01.09.2021 - деца
02.09.2021 - возрасни

Настан - Alles Fragen (Facebook): 14:00-14:30

19.08.2021
26.08.2021
31.08.2021

Тел. +389 2 3121 604
info-skopje@goethe.de

 
Учесниците на испит треба да се запознаат со Правилник за полагање испити. Со пријавата за испит и со плаќањето на надоместот за испит, кандидатот потврдува дека е запознат со правилникот за испити и со одредбите за спроведување на испитот во тековната верзија и го прифаќа. Правилникот за полагање на испити и одредбите за спроведување на испитот се наоѓаат кај секој детален опис на испитот.    


Гете-институт овозможува спроведување на испити по германски јазик за заинтересирани кандидати. Меѓутоа, со оглед на зголемениот интерес за полагање на испитите на Гете-институт Скопје, би сакале да Ве известиме дека во овој момент не е можно да се добие испитен термин за краток временски период во Институтот во Скопје, поради што Ве упатуваме испитите да се полагаат во матичните земји.
Имено, Гете-институтот во изминатите години ги прошири своите капацитети во Косово и нуди можност јазичните испити да се полагаат во Приштина, со што се овозможува поголема достапност на нашите услуги, како и избегнување на дополнителни трошоци кои би биле на товар на нашите клиенти.
Имајќи го во предвид наведеното, како и расположливите капацитети, Гете-институт Скопје во овој момент овозможува спроведување на испити по германски јазик само за лица со живеалиште во Република Северна Македонија.
 
1. Учество на испитот не е поврзано со посетување на курс по германски јазик на Гете-институтот.
2. За испитите на Гете-институтот не постои старосна граница, само препораки.
3. Пријавувањето за испит е возможно се додека се исполни максималниот број на кандидати за тој термин.
4. Учество испитот е возможно само ако се запази рокот за плаќање на надоместокот за испит.
5. Медицински потврди за кандидатите за испит со посебни потреби мора да се предадат на Гете-институтот во Скопје до денот на истекот на рокот за плаќање.
6. При пријавувањето, кандидатите ќе бидат информирани за почетокот на писмениот испит.
7. При уплатата, кандидатите добиваат потврда за уплатата на која стои името, петоцифрен идентификационен број, код, датум на испитот, цена на испитот и услови во случај на откажување.
Доколку се откажете од курсот до последниот работен ден пред почетокот на курсот, може да се врати уплатената сума за курсот, намалена за 20% за административни трошоци. Средствата може да се вратат само со приложена оригиналната потврда за плаќање на курсот.
1. Можноста за откажување од испит постои до 7 дена пред одржувањето на писмениот испит. При откажувањето на испит, во периодот до испитот постои можност за враќање на надоместокот со задржување на 10% од сумата за административни такси.
2. Откажувањето од испит по започнувањето на испитот не е возможно.
3. Во случај на откажување на испитот заради недоволен број на кандидати ќе се врати целиот надомест. Ако постои желба, таксата може да се задржи за следниот термин за испити.
4. Доколку сте се пријавиле за некој термин за испит, а од одредена причина сте спречени да дојдете на пријавениот термин, задолжително е 7 дена  пред испитот да го откажете или презакажете терминот. Доколку не го сторите тоа, во наредните шест месеци немате право повторно да се пријавите за испит.
На денот на испитот ќе Ве информираме кога ќе ги добиете резултатите од полаганиот испит.
1. Општи услови за работа на Гете-Институтот Скопје при одржување на курсеви по германски јазик и испити

Гете-институтот Скопје нуди курсеви и испити по германски јазик за возрасни кои имаат најмалку 18 години, за младинци од 13 до 18 години и за деца од 5 до 12 години. Младинци со навршени 16 години можат да посетуваат и курсеви за возрасни.

2. Услови за плаќање

При уписот се уплаќа однапред вкупната сума во целост за избраниот курс (Ве молиме информирајте се за цените на курсевите на нашата веб страна: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html.)

Цената на курсевите опфаќа:
Настава
Дополнителни материјали кои може да бидат обезбедени од страна на професорот/ите задолжен/и за соодветниот курс
Потврда за посетување на курсот, доколку присуството е на повеќе од 70% од часовите
Користење на библиотеката во рамки на Гете-Институтот согласно правилата на библиотеката. Испитите и книгите не се вклучени во цената. Пријавување за испити се врши незавсно од курсевите. Книгите за курсевите самостојно се набавуваат во книжарниците.
Менување на курсот или датумот за одржување на испитот е возможно единствено со претходна согласност од и во договор со Секретаријатот за курсеви и испити при Гете-Инситутот Скопје.
 
3. Цена на курсевите и испитите по германски јазик

Курсевите и испитите по германски јазик се наплаќаат по цената согласно важечкиот ценовник при уписот на курсот/испитот. Ве молиме информирајте се за цените на курсевите и испитите на нашата веб страна https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia.html
3.2. Сите банкарски трошоци во врска со плаќањето на цената на курсот се на товар на  учесникот/кандидатот.

4. Откажување

Доколку учесникот сака да се откаже од посета на курсот или од закажаниот термин за испит, се применуваат следниве услови:
4.1. Откажувањето од курсот/испитот мора да биде доставено во писмена форма  преку и-мејл до Секретаријатот за курсеви и испити на Гете-институтот Скопје. Доколку се откажете од курсот/испитот до последниот работен ден пред почетокот на курсот односно одржувањето на испитот, Гете-Инситутот ќе изврши враќање на уплатената цена за курсот/испитот намалена за 20% за административни трошоци. Враќање на средствата ќе се изврши само со приложување на оригиналната потврда за плаќање на цената за курсот/испитот добиена при уплатата на цената.
Во случај на откажување од курсот/испитот на денот на или по започнувањето на одржувањето на истите, не е можно да се вратат уплатените средства од учесникот/кандидатот, освен во случај на сериозна причина, како на пр. болест. Во случај на откажување поради болест, Гете-Инситутот ќе изврши враќање на уплатената цена за курсот/испитот намалена за 20% за административни трошоци. Враќање на средствата ќе се изврши само со приложување на оригиналната потврда за плаќање на цената за курсот/испитот добиена при уплатата на цената.


4.2. Во случај на откажување на курсот/испитот од страна на Гете-институт (освен во случај на виша сила, одлука/наредба на државен орган, а при постоење на можност за одлагање односно поместување на датумите за започнување/одржување на курсот/испитот по одлука на Гете-Институтот) уплатената цена за курсот/испитот ќе биде во целост вратена на учесникот/кандидатот.

5. Определување на ниво / Број на учесници
Определување на нивото на курсот во кое учесникот ќе биде запишан се врши од страна на Гете-Институтот врз основа на резултатите на учесникот добиени на тестот за определување на ниво и разговор. Утврдување на нивото на познавање на германскиот јазик се врши во понеделник од 13:00 до 15:00 часот: https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia/kue.html


На нашите курсеви присуствуваат најмалку 8 и најмногу 16 учесници. Ако на почетокот на курсот, се пријавиле недоволен бројот на учесници за тој курс, ние го задржуваме правото да го откажеме овој курс или да го смениме терминот за почнување на тој курс.

6. Обврски на учесникот / учесниците на курсот/испитот

Учесникот е должен да го почитува важечкиот курсен и куќен ред. Во случај на прекршување на курсниот и куќниот ред, учесникот може да биде исклучен од учество на курсот/испитот. Во ваков случај, учесникот нема право на враќање на уплатените средства.
Учесникот / учесниците на курсот/испитот се должни да ги почитуваат безбедносните мерки преземени од страна на Гете-институт. Доколку мерките не се почитуваат, учесникот / учесниците на курсот/испитот може да бидат исклучени од учество на курсот/испитот без право на враќање на уплатените средства.
Безбедносните мерки се однесуваат на:
Задолжително носење на заштитна маска и ракавици, држење дистанца од 2 метри и почитување на хигиенските правила.

7. Одговорност на Гете-институт / виша сила

Одговорноста на Гете-институт и неговиот персонал е ограничена само на намерно и крајно невнимание. Гете-институтот не одговара за откажувањето на своите услуги
поради виша сила (на пример, природни катастрофи, оган, официјални наредби и сите други околности кои се надвор од негова контрола).
Во случај на вонредни околности или настани или промена на веќе постоечки околности или настани кои се вон контролата на Гете-Институт (на пример, немири, воени или терористички конфликти, природни катастрофи, епидемии, пандемии, наредби/одлуки, уредби донесени од страна на надлежен орган или било кое трето лице, особено такви со кои се забранува или ограничува работата на Гете-Институтот, итн.), го задржуваме правото да Ви понудиме промени на курсевите (на пр. во временски и просторен поглед). Во овој случај ќе дадеме нова понуда со наведување на одреден рок во кој ќе треба да се изјасните и ќе Ве замолиме за одговор дали ја прифаќате новата понуда или сакате да го откажете договорот. Доколку го откажете договорот, ќе извршиме пропорционален надомест на средствата што сте ги уплатиле зависно од степенот на дадените услуги.


8. Заштита на податоци

Учесникот се согласува Гете-институтот да ги собира, чува и обработува (писмено или електронски) неговите лични податоци кои се внесуваат во пријавата за упис и тестирање со цел правилно спроведување на пријавите за упис и упишување на учесникот на избраниот курст/испит, спроведување на процедурите за пресметки и докажувањето на успехот на курсевите преку спроведување на тестови/испити. Учесникот се согласува Гете-Институт да врши пренос на неговите лични податоци во рамки на групацијата односно во Гете-Иснтитути кои се наоѓаат во други држави