Bibliothek

Goethe-Institut Onleihe Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Дигитална библиотека

Преку Onleihe можете од дома на определено време да изнајмувате дигитални медиуми како е-книги, е-аудија или е-студии.

Пријавување

Онлајн-зајмувањето на Гете-Институт е бесплатна понуда, преку која можете да преземате и со тоа да зајмувате дигитални материјали (е-книги, е-списанија/весници, е-аудио записи, е-музика и е-видео записи) во Македонија.

Гете-Институт Солун и Германската читалница при НУБ го нудат онлајн-зајмувањето на Библиотеките на Гете-Институт и во Македонија.
За да го користите онлајн-зајмувањето, потребно Ви е
  • постојано место на живеење во Македонија
  • пријавување за сервисот „Onleihe“
  • регистрација на веб-понудата на Гете-Институт „Mein goethe.de".
Пријавувањето и користењето на дигиталните материјали понудени за онлајн-зајмување како и регистрацијата и користењето на „Mein goethe.de" се бесплатни.

Ве молиме да го пополните формуларот за пријавување на интернет страната на Гете-Институт Солун. Потоа по пат на е-пошта стапуваме во контакт со Вас и бесплатно Ве пријавуваме. Нашата потврда за пријавувањето содржи код за регистрација и воведување, со што ќе можете да го активирате онлајн-зајмувањето преку веб-понудата "Mein goethe.de". Таму во потточката од менито „Meine Onleihe“ запишете го кодот за регистрација. Вашето пријавување и право на користење е со важност од една година. Во случај и понатаму да сакате да го користите онлајн-зајмувањето, преку формуларот за пријавување одново побарајте код за регистрација за повторно вклучување во понудата онлајн-зајмување. Напомена: ако не сте корисник на нашата библиотека, со пријавувањето за онлајн-зајмување автоматски станувате корисник на библиотеката на Гете-Институт Солун.
Понудата Ви стои 24 часа на располагање. Можете во секое време од било кој интернет-терминал да ги користите дигиталните материјали и да ги зајмувате.
Онлајн зајмувањето на Гете-Институт нема предвидено цени за преземањето на дигиталните материјали. Така што освен трошокот за интернет конекцијата нема други трошоци.
Користењето на материјалите од дигиталната библиотека е временски ограничено. Не треба да се грижите за тоа кога треба да ги вратите материјалите. Штом рокот за зајмување е истечен, автоматски се губи можноста за користење на датотеката, тоа значи дека не може повеќе да се отвори. Најдобро е да ја избришете од Вашиот персонален компјутер.
Бројот на истовремено зајмени материјали е ограничен на максимум 10 наслови.
е-книги 14 дена
е-аудио, е-видео записи и е-музика 7 дена
е-списанија 1 дена
е-весници 1 час
Преку функцијата за означување на резервација можете да бидете известени, кога еден наслов, кој во моментот е зајмен, повторно стои на располагање. Тогаш ќе добиете известување по е-пошта на адресата што ја имате дадено за контакт. Ве молиме внимавајте дека одеднаш можете да означите максимум 5 наслови. Траењето на резервацијата изнесува 2 дена.

Копирање на лиценцираните содржини со цел продажба (и преку интернет) не е дозволено!