Најчесто поставувани прашања

Ви даваме информација за општите и често поставувани прашања за испитите на Гете-институт.

Доколку имате прашања за Гете-сертификатите А1 до Ц2, кои излегуваат надвор од долу споменатите, информирајте се лично, бесплатно и без обврска, директно на еден од нашите испитни центри (Гете-институти, Гете-центри или Партнери на Гете-институт).

Испитите на Гете-институт им стојат на располагање на сите заинтересирани и можат да се полагаат без оглед на тоа дали поседувате германско државјанство или не. Тие се концепирани како доказ за јазичните познавања по германски како странски јазик и германски како втор јазик.
Сепак, постои препорачана најниска возраст за полагање на бараниот испит.
Вие можете да ја напуштите просторијата за одредено време (тоалет). Истото ќе биде внесено во „Протоколот за изведување на испитот“.
Скалирањето на Гете-сертификатите А1 до Ц2 согласно Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ) ќе го најдете на
Нивоа на испитите и јазичните курсеви на Гете-институт
Заедничката европска референтна рамка за јазици (ЗЕРРЈ)
Потврдите, кои се доказ за учество на некој јазичен курс, на тест за одредување на нивото, на испит или слично, не се доволни.

Само сертификатот за положен испит Гете-сертификат А1 до Ц2 т.е. das Kleine или das Große Deutsche Sprachdiplom важи насекаде во светот како валиден доказ за соодветните познавања на германскиот како странски јазик.
Испитите Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom и Großes Deutsches Sprachdiplom се признаваат како јазичен доказ за студирање на факултетите (универзитетите) во Германија и го ослободуваат кандидатот од полагање на испитот TestDaF или некој друг испит за студирање (DSH).

За јазичните познавања кои се бараат на од Ваша страна избраниот факултет, насока т.е. предмет информирајте се на самиот факултет (универзитет) на кој сакате да студирате или побарајте информации на www.sprachnachweis.de.
На сите испити на Гете-институт при оценувањето на писмените делови е облигаторен правописот во онаа форма како што е пропишана од август 2006. Основа за тоа се „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (ab 24. Auflage 2006) и „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (ab 2006).

Актуелно важечките правила можете да ги најдете на интернет на:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Учењето е индивидуален процес. Колку време Вам лично ви е потребно, за да постигнете одредено ниво, зависи од различните, воедно и индивидуални фактори: ангажман, време и употреба на дополнителни вежби.

Доколку веќе имате изучено еден или повеќе јазици, најчесто побрзо ќе научите германски. Голема улога игра и тоа, дали ќе посетувате курс во Вашата земја или во Германија, каде што и надвор од наставата ќе слушате и зборувате германски.

За процесот на учење важен е истотака и интензитетот на наставата (интензивен курс или вечерен курс и сл.). Ве молиме за ова да се обратите на од Вас избраниот испитен центар и лично да побарате информација.
Кај секој испит можете да ги најдете следниве информативни материјали и материјали за вежбање
  • материјали за вежбање online
  • материјали за симнување
  • материјали за нарачување
  • Правилник за испити
  • Одредби за спроведување испити
Дел од материјалите можете да добиете во Секретаријатот за курсеви на Гете-институтот во Вашето место.
За некои испити постојат материјали за учење на далечина и online курсеви.
Учи германски на далечина
Испитот како цел може да го полагате колку пати сакате. Поедини информации, и во поглед на можните повторување на делови од испитот, се утврдени во Одредбите за спороведување на испити за бараниот испит.
Сертификатите на Гете-институтот за испитите од А1 до Ц2 имаат неограничена важност.

Сепак, многу институции и работодавци бараат сертификат кој не е постар од две години.

Сертификатите за испитите die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) и das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS) остануваат да важат и по воведувањето на новиот испит Goethe-Zertifikats C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, а со тоа и по измената на понудата на испити на ниво Ц2 од 01.01.2012.
Во принцип не се издава дупликат.

Доколку испитот не е полаган пред повеќе од 10 години, испитниот центар, на кој сте го полагале испитот, може да издаде за одреден надомест уверение кое ќе послужи како замена за сертификатот. 
При промена на името (на пр. венчавка, посвојување, развод или сл.) не се издава ниту нов сертификат ниту уверение кое би послужило како замена за сертификатот. 

Промената на името може да се докаже со помош на соодветен службен документ (извод од книга на родени, извод од книга на венчани или сл.) т.е. со помош на заверена копија.

Името т.е. начинот на пишување на името при пријавувањето на испитниот центар се зема согласно личниот документ. Сертификатот за положен испит се изготвува врз база на тие податоци.
Вашиот сертификат можете на пр. со цел за студирање да го заверите на секоја јавна институција (суд, министерство, училиште, банка и сл.). Работодавачите најчесто бараат заверка од овластена адвокатска канцеларија.
Официјален превод можете да направите кај овластен судски преведувач или во биро за преведување.
Учеството на испит не е поврзано ниту со посета на одреден јазичен или подготвителен курс ниту со поседување на сертификат од претходните нивоа. 

Сепак, ние ви препорачуваме да го посетувате подготвителниот курс на испитниот центар. Така можете да ги научите потребните јазични вештини како и оние вештини кои се специфични за полагање на испитот, а кои, колку што е можно, ќе ви го олеснат полагањето на испитот.

Ве молиме за ова да се обратите на од Вас избраниот испитен центар и лично да побарате информација.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.