Брз пристап:
Оди директно на содржината (Alt 1)Оди директно до секундарната навигација (Alt 3)Оди директно до главната навигација (Alt 2)

Регионална Мрежа за Културна Разновидност

Отворен повик 1 ”Поддршка на мултилингвални проекти во пет земји”
Повик за мултилингвални проекти
Guidelines MULTILINGUAL Projects
Отворен повик 1 ”Поддршка на интеркултурни проекти во пет земји”
Повик за интеркултурни проекти
Guidelines INTERCULTURAL Projects

РЕАД 1Слика: ©РЕАД

Регионална мрежа за културна разновидност

Регионална мрежа за културна разновидност е проект финансиран од Европската Комисија во рамки на Програмата за граѓанско општество и медиуми 2018-2019, EuropeAid/162473/DH/ACT/Mulit и има времетраење од 4 години, почнувајќи од 01.09.2020 и ќе биде завршен заклучно со 31.08.2024 година.

Проектот го спроведува Гете-институт Скопје заедно со партнерските организации: Центар за балканска соработка - Лоја (Северна Македонија), Instituti i Librit dhe i Promocionit (Албанија), Kalem Culture Association (Турција), Association Krokodil Krokodil (Србија) и Qendra Multimedia (Косово).
Проектот - Регионална мрежа за културна разновидност придонесува за помирување и меѓукултурна толеранција со отворање на нови канали за комуникација за независните културни општества, нудејќи им можности за вмрежување далеку од политичката сцена. Во земјите од Западен Балкан малку механизми обезбедуваат регионална културна комуникација. Проектот ја пополнува оваа празнина со нудење можности за вмрежување кои овозможуваат размена на искуства преку заеднички проекти, јавни настани и кампањи. На тој начин се промовираат разновидни културни иницијативи и се обезбедува простор за презентација на работата на помалите иницијативи во регионалната арена.
Проектот има за цел да промовира вештини за читање меѓу рaзличните култури и демократски вредности преку зголемување на интересот за читање, ставајќи на располагање висококвалитетни книжевни дела од регионот. Ова вклучува воспоставување и работење на подвижна библиотека во петте земји и поддршка на 10 регионални литературни фестивали на тема меѓукултурна размена и помирување. Публиката во петте држави ќе стапи во контакт со дела од автори и култури на соседните земји, кои во неколку случаи претходно беа во конфликт и автори кои ја промовираат културата на читање како инструмент за толеранција и помирување. Преку литературата, читателот е изложен на богатство на културни карактеристики, но исто така и лични состојби, аспирации и дилеми, кои му овозможуваат подобро да се иденитфикува, да се однесува и да се соживее подобро со луѓето од други културни средини, што помага во надминување на социјалната далечина.
Покрај шесте граѓански организации кои се дел од конзорциумот на проектот, активностите ќе ги зголемат капацитетите на 90 културни иницијативи преку доделување на суб-грантови, обуки или поддршка за вмрежување. Граѓанските организации се клучни за успехот на овој проект, бидејќи тие имаат значително влијание во културата и промените во општеството. Дополнителни целни групи се регионални поттикнувачи на промени, кои во нашиот случај се уметници, писатели, преведувачи и други културни оператори. Дури 120 училишта и над 100 библиотеки ќе бидат збогатени со информативни материјали и вклучени во разни активности. Придобивка од проeктот ќе имаат и граѓаните на Косово, Србија, Северна Македонија, Турција и Албанија со посебен фокус на младата популација. Ова подразбира повеќе од 5.000 млади кои директно ќе учествуваат во активности, но исто така и повеќе од 500.000 лица кои ќе бидат изложени на информации што произлегуваат од спроведувањето и промовирањето на активностите.
Она што го прави овој проект уникатен е визијата за градење унифицирана платформа за застапување и подигање на свеста, за ефикасни начини на претставување на културната работа меѓу граѓаните од различни земји на Балканот, како и оригинални и креативни начини за отворање нови канали за комуникација помеѓу регионалните културни актери, што придонесува за помирување и културна размена меѓу земјите.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ТЕНДЕР

Гете-институт Скопје Ве поканува да учествувате на тендер со референтен број EuropeAid 162473/DH/ACT/Multi.Grant contract IPA/2020/415-020 / 84/22-2020 за спроведување опсежна евалуација за потребите на проектот Regional Network for Cultural Diversity READ, со финансиска помош од ИПА Програмата Поддршка на цивилното општество EuropeAid 162473/DH/ACT/Multi.

Тендерската документација е достапна за преземање тука:

Tender dossier READ Evaluation
Invitation to tender

Рок за доставување на тендерите е 20.01.2021 г. до 16 часот.