Trajnime në Maqedoni

Trajnimi i mësimdhënësve Foto: Goethe-Institut/Gordana Baboska

Instituti Goethe në Shkup u ofron mësuesve të gjuhës gjermane mundësinë për të vazhduar trajnimin e tyre.

Deutsch lehren lernen

DLL është një program i ri i trajnimit të vazhdueshëm të Goethe-Institut. Ai është zhvilluar në bazë të gjendjes aktuale shkencore të lëndës së gjuhës gjermane si gjuhë e huaj dhe integron një qasje inovative didaktike të trajnimit të vazhdueshëm – hulumtimin e veprimit. DLL është orientuar në kërkesat  e kualifikimit të mësimdhënësve dhe i plotëson standardet ndërkombëtare të trajnimit të mësuesve.

Kursi intensiv DLL u drejtohet  mësuesve të gjermanishtes, të cilët kanë kryer studimet universitare dhe kanë përvojë në mësimdhënie. 
Mund t’i zhvilloni më tej njohuritë tuaja të fituara nga arsimi për përditësimin e gjuhës dhe mësimdhënies dhe aftësitë tuaja të mësimdhënies:
Ka dy modele që u përshtaten nevojave tuaja profesionale:
 1. Kualifikimi shtesë në formën e një certifikate universitare ndërkombëtare
 2. Trajnimi në formën e një konfirmimi të pjesëmarrjes.
Ju ofrojmë MËSIMIN MËSIMDHËNIES SË GJERMANISHTES në dy formate.

1. Programi i trajnimit të mëtejshëm DLL 
Trajnimi 1.5 vjeçar i DLL, i cili realizohet në bashkëpunim me Universitetin Friedrich-Schiller në Jena dhe pas përfundimit me sukses të moduleve individuale kandidati merr certifikatë universiteti. Programi përbëhet nga 6 module me 840 orë mësimore. Modulet individuale përpunohen në seminare në klasë, si dhe përmes punës së pavarur online në platformën e mësimit të Goethe-Institut. Kreditë ECTS (sipas parimit Bachelor / Master) janë caktuar për çdo modul. Gjithsej 28 ECT.

Shënim: Ky model është veçanërisht i përshtatshëm për ata mësues të gjermanishtes që kërkojnë një kualifikim të njohur ndërkombëtarisht.
 
2. Kurse trajnimi DLL
Kurse trajnimi 3 mujore të DLL-së në formatin online, të cilat ofrojnë tema të përditësuara DLL, që përmban 144 orë mësimore dhe mund të pajisesh me diplomë nga Goethe-Institut (konfirmimi i pjesëmarrjes). Do të mund të bashkëpunoni me pjesëmarrësit tjerë në platformën e të mësuarit të Goethe-Institut dhe zgjidhni vetë temën tuaj të trajnimit.
Shënim: Ky model është veçanërisht i përshtatshëm për mësuesit që duan të përfundojnë arsimin e mëtejshëm afatshkurtër dhe nuk mund t’i ndjekin seminaret për shkak të largësisë së madhe gjeografike.
DLL ofron detyra për vëzhgimin sistematik dhe reflektimin e mësimdhënies nëpërmjet videove të mësimdhënies së gjermanishtes nga tre kontinente. Këto video përbëjnë pikënisjen për kuptimin e mësimeve dhe promovimin e profesionalizimit të tyre duke rishikuar në mënyrë kritike konceptet pedagogjike dhe didaktike. Çdo temë përfundon me një projekt të orientuar në praktikë, në të cilin analizohen mësimet në bazë të pyetjeve individuale.
Programi DLL ofron gjashtë tema themelore për edukimin tuaj të mëtejshëm:
 • Moduli 1: Aftësitë e mësimdhënies dhe organizimi i mësimit
 • Moduli 2: Si ta mësoni gjermanishten si gjuhë të huaj?
 • Moduli 3: Gjermanishtja si gjuhë e huaj
 • Moduli 4: Detyrat, ushtrimet dhe interaktiviteti
 • Moduli 5: Materialet mësimore dhe mediat
 • Moduli 6: Udhëzimet e kurrikulës dhe planifikimi i mësimeve
Përveç kësaj, janë të planifikuara edhe tema të tjera DLL për mësimin e gjermanishtes si gjuhë e huaj,  me të cilat mund t’i thelloni njohuritë dhe aftësitë tuaja në të ardhmen:
 • Moduli 7: Testimi, Kontrollimi, Vlerësimi
 • Moduli 8: Gjermanishtja e hershme
 • Moduli 9: Mësimi hibrid i gjuhës
 • Moduli 10: Mësimi i gjermanishtes me të rinjtë
Maqedonia e Veriut, së bashku me vendet tjera të rajonit të Europës Juglindore (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Greqia, Kroacia, Rumania, Serbia, Turqia dhe Qiproja), ofron programin e trajnimit DLL. Është një trajnim kryesisht online. Oferta u drejtohet ekskluzivisht mësuesve të gjermanishtes në rajonin tonë.
Datat e kurseve
1. Periudha e trajnimit DLL 1, DLL 3, DLL 5, DLL 7 und DLL 8
Fillimi i kursit 13.09.2019
Përfundimi i kursit 07.12.2019
2. Periudha e trajnimit DLL 2, DLL 4, DLL 6 und DLL 10
Fillimi i kursit 10.01.2020
Përfundimi i kursit 05.04.2020

DLL 1: Lehrerkompetenz und Unterrichtsgestaltung
DLL 2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
DLL 3: Deutsch als fremde Sprache
DLL 4: Aufgaben, Übungen, Interaktion
DLL 5: Lernmaterialien und Medien
DLL 6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung
DLL 7: Prüfen, Testen, Evaluieren
DLL 8: DaF für Kinder
DLL 10: DaF für Jugendliche
DLL 16: Sprachbildung in allen Fächern
 

Sommer 2019: Regionaler Intensivkurs DLL 16

Instituti Goethe ndan dy bursa për pjesmarje në seminarin për blended-learning  "CLIL – Të krijuarit kreativ të orëve mësimore". Është një trajnim që bazohet në DLL 16 (arsimim gjuhësor në të gjitha lëndët).
  Në fokus të seminarit janë temat si:

• të mësuarit  me të gjitha shqisat
• të mësuarit  i bazuar në tema dhe projekte
• mësim lëndorë i cili mer parasysh gjuhën – mësim gjuhësore i cili mer paraysh lëndët
• forma të hapura të të mesuarit -  mundësi për aktivizim të nxënësve
rol i ndryshuar i arsimtarit –arsimtari si shoqërues

Seminari është i ndarë në dy faza:

1. Seminar me pjesmarje  në Chania, Kretë: 28.08. - 31.08.2019 (arritja: 08/28/2019, kthimi: 09/01/2019)

2. Faza online: terminet do të caktohen  gjatë seminarit.

Në trajnimin do të marrin pjesë mësimdhënës të gjuhës gjermane nga Evropa Juglindore, ndërsa kjo të mundësojë shkëmbim ndërkombëtar.
Bursa e Goethe-Institut përfshin: tarifën për pjesëmarrje, akomodimin, ushqimin (gjysmën e pansionit) si dhe një paushal për shpenzime rrugore në vlerë  prej 200 euro. 
Regjistrimi për pjesëmarrësit nga Maqedonia

Tarifa e kursit: 150 € për njësi

Anmeldeformular

* Afati i regjistrimit skadon dhjetë ditë para fillimit të kursit!