Trajnime në Maqedoni

Trajnimi i mësimdhënësve Foto: Goethe-Institut/Gordana Baboska

Instituti Goethe në Shkup u ofron mësuesve të gjuhës gjermane mundësinë për të vazhduar trajnimin e tyre.

Deutsch lehren lernen

DLL është një program i ri i trajnimit të vazhdueshëm të Goethe-Institut. Ai është zhvilluar në bazë të gjendjes aktuale shkencore të lëndës së gjuhës gjermane si gjuhë e huaj dhe integron një qasje inovative didaktike të trajnimit të vazhdueshëm – hulumtimin e veprimit. DLL është orientuar në kërkesat  e kualifikimit të mësimdhënësve dhe i plotëson standardet ndërkombëtare të trajnimit të mësuesve.

Programi DLL është krijuar për mësuesit e gjuhës gjermane që kanë mbaruar arsimin e lartë dhe kanë përvojë mësimore.

DLL i referohet mësuesve gjermanë si gjuhë të huaj në arsimin fillor dhe të mesëm, si dhe në arsimin e të rriturve.

Mësimdhënësit që nuk kanë mbaruar studimet në gjuhë gjermane ose gjuhë gjermane si gjuhë të huaj, gjithashtu mund të përmirësojnë kompetencat e tyre me modulet e serive DLL.


Kushtet për pjesëmarrje në kurs:
- shumë vite përvojë në mësimdhënie ose studime të mbaruara në gjuhë gjermane ose gjuha gjermane si gjuhë e huaj. Përjashtime lejohen në raste të caktuara.
- Një kusht shtesë për folësit gjuha amtare e të cilëve nuk është gjermane, është paraqitja e provës e të paktën nivelit të gjuhës B2 (p.sh. B2 - Çertifikata e Goethe-Institutit)
- Përvojë në mësimdhënie ose praktikë ose hospitime në klasa gjermane.
- Mundësia për të punuar online për rreth 5 orë në javë gjatë kursit.


 
DLL ofron detyra për vëzhgimin sistematik dhe reflektimin e mësimdhënies nëpërmjet videove të mësimdhënies së gjermanishtes nga tre kontinente. Këto video përbëjnë pikënisjen për kuptimin e mësimeve dhe promovimin e profesionalizimit të tyre duke rishikuar në mënyrë kritike konceptet pedagogjike dhe didaktike. Çdo temë përfundon me një projekt të orientuar në praktikë, në të cilin analizohen mësimet në bazë të pyetjeve individuale.

Mund t’i zhvilloni më tej njohuritë tuaja të fituara nga arsimi për përditësimin e gjuhës dhe mësimdhënies dhe aftësitë tuaja të mësimdhënies:
Ka dy modele që u përshtaten nevojave tuaja profesionale:
  1. Kualifikimi shtesë në formën e një certifikate universitare ndërkombëtare
  2. Trajnimi në formën e një konfirmimi të pjesëmarrjes.

Programi DLL ofron gjashtë tema themelore për edukimin tuaj të mëtejshëm:

Moduli 1: Aftësitë e mësimdhënies dhe organizimi i mësimit
Moduli 2: Si ta mësoni gjermanishten si gjuhë të huaj?
Moduli 3: Gjermanishtja si gjuhë e huaj
Moduli 4: Detyrat, ushtrimet dhe interaktiviteti
Moduli 5: Materialet mësimore dhe mediat
Moduli 6: Udhëzimet e kurrikulës dhe planifikimi i mësimeve

Përveç kësaj, janë të planifikuara edhe tema të tjera DLL për mësimin e gjermanishtes si gjuhë e huaj,  me të cilat mund t’i thelloni njohuritë dhe aftësitë tuaja në të ardhmen:
Moduli 7: Testimi, Kontrollimi, Vlerësimi
Moduli 8: Gjermanishtja e hershme
Moduli 9: Mësimi hibrid i gjuhës
Moduli 10: Mësimi i gjermanishtes me të rinjtë
Maqedonia e Veriut, së bashku me vendet tjera të rajonit të Europës Juglindore (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Greqia, Kroacia, Rumania, Serbia, Turqia dhe Qiproja), ofron programin e trajnimit DLL. Është një trajnim kryesisht online. Oferta u drejtohet ekskluzivisht mësuesve të gjermanishtes në rajonin tonë.
Datat e kurseve
1. Periudha e trajnimit DLL 2, DLL 4, DLL 6; DLL 10
Fillimi i kursit 20.01.2023
Përfundimi i kursit 23.04.2023
2. Periudha e trajnimit DLL 1, DLL 4, DLL 6
Fillimi i kursit 05.05.2023 
Përfundimi i kursit 16.07.2023 
3. Periudha e trajnimit DLL 1, DLL 3, DLL 5, DLL 7; DLL 8
Fillimi i kursit 15.09.2023
Përfundimi i kursit 10.12.2023

DLL 1: Lehrerkompetenz und Unterrichtsgestaltung
DLL 2: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
DLL 3: Deutsch als fremde Sprache
DLL 4: Aufgaben, Übungen, Interaktion
DLL 5: Lernmaterialien und Medien
DLL 6: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung
DLL 7: Prüfen, Testen, Evaluieren
DLL 8: DaF für Kinder
DLL 9: Unterrichten mit digitalen Medien
DLL 10: DaF für Jugendliche
DLL 16: Sprachbildung in allen Fächer
 
Regjistrimi për pjesëmarrësit nga Maqedonia Veriore

Tarifa e kursit: 150 € për njësi

Një numër i kufizuar i bursave mund të jepen pas aplikimit. Paraqiteni për bursë të paktën dy javë para fillimit të kursit të dëshiruar.

Regjistrime 

Regjistrimet janë gjithmonë të mundshme për të gjitha periudhat e trajnimit dhe deri në 14 ditë para fillimit të kursit të dëshiruar.