Akses i shpejtë:

Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1) Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)
READ1Foto:©READ

Rreth READ

Rrjeti Regjional për Diversitet Kulturor  

Projekti Rrjeti Regjional për Diversitet Kulturor - READ ka si objektivë t’i promovojë shkathtësitë e të lexuarit mes kulturave të ndryshme dhe vlerave demokratike përmes rritjes së interesimit për të lexuar, duke i vënë në dispozicion veprat letrare nga regjioni.

Rreth READ READ 2022 - Our impact

READ 2021 - Our impact

Baseline assessment of the project READ
 


READ- Program rezidencial

Thirrja e hapur për programin rezidencial për autorët në pesë vende synon t'u japë autorëve nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, Serbia dhe Turqia mundësinë për të mësuar rreth skenës letrare, artistike dhe kulturore në rajon dhe për të mbështetur përhapjen rajonale të letërsisë nga vendet e përmendura. 

Rrjeti Rajonal për Diversitetin Kulturor (READ) ishte i kënaqur që mori mbi 74 aplikime nga autorë të vendeve partnere të projektit si pjesë e Programit READ Resident - 2022. Ekipi i pavarur i përzgjedhjes (komisioni) i përbërë nga profesionistët u ngarkua me vendimin e vështirë për të zgjedhur midis shumë shkrimtarëve, përkthyesve dhe ilustruesve të talentuar.

Programi READ Resident - 2021 fillon me zbatimin në Qershor dhe do të zgjasë deri në fund të Tetorit. Autorët pritet të krijojnë vepra që do të prezantohen gjatë festivaleve të letërsisë, në kuadrin e bibliotekës së lëvizshme "READ on wheels" si dhe në revistat rajonale të letërsisë. Përveç shkrimit dhe përkthimit, autorët pritet të kontribuojnë në punëtori, të mbajnë prezantim dhe gjithashtu të marrin pjesë aktive në punën e festivaleve në rajon të organizuara nga partnerët tanë.

Thirrja e hapur publikohet në gjuhën angleze, pasi është gjuha zyrtare e programit rezidencial.

Announcement - Open call for residents 2023
 

Regional and local writers, translators, playwrights, poets, illustrators, graphic novel artists, comic book writers and cultural journalists are invited to apply for the READ residency program, to spend time and reflect upon reconciliation and cultural diversity. We are welcoming both young and emerging authors as well as established and experienced ones. Eligible will be those, who have published at least two books/ works of their own or at least two translations.
The applicants must be residents of one of the following countries: North Macedonia, Serbia, Turkey, Albania or Kosovo.    

Our goal is to give the READ artists-in-residence the opportunity to develop a project over a fixed period of time, and to reflect and consolidate their artistic practice in the specific context. Creative and innovative project ideas, as well as works dealing with contemporary and relevant topics will be given a priority.
  
The resident authors are expected to spend their time in residence productively. Besides working on the proposed project, they are expected to entirely complete one shorter work (text, essay, poem, short story, article, comic), related to the general topic "United in diversity" contributing to reconciliation and intercultural tolerance. In addition to writing, creating and/or translating, they will be expected to contribute to workshops, deliver presentations (some of which may be part of the mobile library tour), take active part in the literary festivals and project networking activities, have public reading sessions and so forth. 
The READ residency grant will include:

- one-month stay in fully equipped apartment;
- travel costs (up to 250 EUR)
- stipend in the amount of 1,350 EUR (gross)
- involvement in the literary festivals in the partner countries and project networking activities
- translation of one text/ work produced during the residency in the local language and/or in English 
- opportunities to participate in the city’s literary life, arrange contacts with local authors, give interviews for the media, document the work created during the residency, and promote the work on a website and social media channels.

The resident authors will be hosted by the partner organizations in the 5 countries. Each partner organization will host 2 resident authors per year, so in total 10 residency grants are planned for 2022. Each residency duration will be up to 1 month. 
The application should be submitted through our application platform (https://rb.gy/d1zd7l) and it must include:

1. CV of the applicant
2. Portfolio of completed projects (please submit min. 2 examples of work, relevant to the project you would like to develop)
3. Motivation letter (1 page) showing interest in the residency, networking and other project activities, indicating the preferred period for the residency
4. Description of the project (max.1 page) to be undertaken during the one-month residence.

The application should be sent in English.
 
For authors from Albania: instituti.libri.promocioni@gmail.com
For authors from Kosovo: info@qendra.org
For authors from North Macedonia: lojaculture@gmail.com
For authors from Serbia: office@krokodil.rs
For authors from Turkey: info@itef.com.tr

 
For additional information, please contact us via email: READ-residency@goethe.de  
Follow us on Facebook and Instagram READ project page for more information.  


Sub-grants

Thirrje e hapur për sub-grante


Si pjesë e Programit të Mbështetjes së Kapaciteteve të Shoqërisë Civile, një herë në vit për tre vjet, projekti do të shpallë thirrje të hapura për mbështetjen e projektit. Organizatat joqeveritare nga Maqedonia Veriore, Shqipëria, Kosova, Serbia dhe Turqia mund të aplikojnë për projekte inovative shumëgjuhëshe ose ndërkulturore. Organizatat mund të aplikojnë për mbështetje në fushën e përkthimit, botimit dhe / ose promovimit të veprave, të cilat do të rrisin aksesin dhe ndërgjegjësimin e literaturës jashtë kontekstit kombëtar. Rreth 40 projekte do të mbështeten drejtpërdrejt financiarisht. Nga ana tjetër, projektet ndërkulturore duhet të kenë të bëjnë me mbështetjen e literaturës, leximit dhe diversitetit kulturor. Organizatat rinore kanë një avantazh. Një total prej 50 projekteve do të financohen për 3 vjet.
 
Thirrjet do të jenë integrale, një thirrje në vit në pesë vendet partnere, e cila do të inkurajojë partneritetin rajonal. Aplikantët mund të aplikojn për projektin në gjuhën lokale ose angleze. Procesi i aplikimit është i thjeshtë dhe lehtësisht i arritshëm për organizatat me kapacitet të kufizuar menaxherial dhe administrativ. Procedura kryhet përmes portalit të aplikimit Goethe-Institut (GAP).
 

 • Multilingual Projects 2023 READ
 • Multilingual Projects 2023 READ
 • Multilingual Projects 2023 READ
 • Multilingual Projects 2023 READ
 • Multilingual Projects 2023 READ
 • Multilingual Projects 2023 READ
 • Inter AL @READ Project
 • Inter KS @READ Project
 • Inter NMK @READ Project
 • Inter SRB @READ Project
 • Inter TR @READ Project

 


READ on wheels

Projekti synon të promovojë shkrim-leximin ndërkulturor dhe vlerat demokratike përmes kulturës së leximit dhe ekspozimit ndaj veprave letrare cilësore ndër-rajonale. Ajo u drejtohet shkollave dhe bibliotekave lokale dhe audiencës në 5 vende, të ekspozuara ndaj veprave të autorëve dhe kulturave të vendeve fqinje.

Ka studime të shumta se si veprat letrare mund të përfitojnë dhe avancojnë të kuptuarit ndërkulturor. Një pretendim është se letërsia mund t'i drejtojë lexuesit te të gjithë ata që në një mënyrë ose në një tjetër janë të ndryshëm nga vetë lexuesit, dhe kështu të inkurajojnë vetëdijen ndër dhe intrakulturore. Sipas Wasikiewicz-Firlej “veprat e letërsisë i mundësojnë lexuesit të vëzhgojë botën nga këndvështrime të ndryshme dhe të çmojnë shumëllojshmërinë e perceptimit individual. Fuqia e letërsisë qëndron në aftësinë e saj unike për të përfshirë thellësisht lexuesin si në një nivel njohës, ashtu edhe në atë emocional ”. Kjo është thelbësore për procesin e pajtimit, kuptohet si një proces i njohjes, pranimit dhe ndjeshmërisë me tjetrin.

"READ on wheels" (LEXO në rrota) është një bibliotekë e lëvizshme rajonale e pajisur me libra dhe përmbajtje tjetër nga vendet partnere të projektit. Biblioteka mobile multikulturore dhe shumëgjuhëshe do të vizitojë Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Serbinë, Shqipërinë dhe Turqinë gjatë një periudhe tre vjeçare, me fokus të veçantë në shënjestrimin e shkollave dhe bibliotekave. Koncepti i bibliotekës së lëvizshme bazohet në përvojën e kahershme të Goethe-Institut me drejtimin e autobusëve të bibliotekës dhe kulturës në të gjithë vendet përfshirë, por pa u kufizuar në Francë, Egjipt, Liban, Jordan, Bjellorusi, etj. Qëllimi i bibliotekës mobile është të sigurojë akses deri te leximi dhe aktiviteti kulturor për të rinjtë në komunitete të vogla dhe të vështira për t'u arritur ku mundësi të tilla janë të rralla ose plotësisht inekzistente. Në të njëjtën kohë ai do të sigurojë tituj dhe shkrime të zgjedhura nga rajoni dhe Turqia. Përmbajtja brenda vendit do të jetë në gjuhët lokale / kombëtare të folura në atë vend. Në mënyrë që të adresohet mungesa e literaturës rajonale të përkthyer, projekti do të investojë burime të konsiderueshme në përkthimin e veprave nga autorë nga rajoni në gjuhët e vendeve të synuara.

 

 • READ on wheels ©Goethe Institut


Për të arritur qëllimet, "READ on wheels", është projektuar posaçërisht dhe i pajisur mirë minibus për të vizituar më shumë se 100 komunitete në Maqedoninë e Veriut në rrjedhën e 12 muajve. Mobiljet lëvizëse do të përdoren për të vendosur hapësira bibliotekare në ajër të hapur ku mund të organizohen aktivitete me përfituesit vendas. Hapësira në ajër të hapur është veçanërisht e përshtatshme dhe e nevojshme për komunitetet ku vendet e përshtatshme nuk janë të disponueshme. Kjo në veçanti përfshin bashkëpunimin me shkollat dhe bibliotekat, megjithatë vizitat do të shtrihen gjithashtu për fëmijë, të rinj dhe qendra komunitare, organizata lokale të shoqërisë civile, operatorë kulturorë, siç janë festivalet lokale, teatrot amatore lokale, shkrimtarët dhe artistët vendas etj. .
Në kuadër të Turneut "READ on wheels", janë planifikuar aktivitetet e mëposhtme:
 
- punëtori për tregime
- prezantimi i shkrimtarëve / autorëve të rinj
- punëtori për shkrime krijuese
- punëtori përkthimi
- seminare ilustrimi
- punëtori për fëmijë
- huazime të librit
- leksione dhe debate
- shfaqje filmash
- shfaqje teatrore


Festivaleve letrare

Një nga mjetet kyçe për përpjekjet e projektit mbi promovimin e bashkëpunimit ndërkulturor në rajon është mbështetja e festivaleve letrare në 5 vendet e synuara. Projekti mbështet festivalet letrare ekzistuese, të cilat drejtohen nga partnerët respektiv të projektit: Shoqata Krokodil (Serbi), Instituti i Librit dhe Promocionit (Shqipëri), Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë në Stamboll-ITEF (Turqi), Qendra Multimedia (Kosovë) dhe CBC Loja (Maqedonia e Veriut). Partnerët janë aktorë kulturorë të themeluar në shtetet e tyre përkatëse në rajon, të cilët janë vazhdimisht të përfshirë në organizimin e veprimtarive kulturore dhe festivaleve letrare. Festivalet vjetore të drejtuara nga partnerët e projektit do të mbështeten për 2 edicione (vite) nga projekti READ.

FESTIVAL KROKODIL   15-18 Qershor 2023
Tirana Gate 2023           Tetor 2023
polip – International Literature Festival, Edition XII  13-15 Mai 2023
Istanbul International Literature Festival-ITEF    22-24 Shtator 2023
Watch Through North Macedonia    26-28 Prill 2023