Обуки во Македонија

Обука на наставници Слика: Гете-Институт/Гордана Бабоска

Гете-институт Скопје им нуди на наставниците по гермаснки јазик можност за доквалификација.
 

Учам да предавам германски јазик

DLL  е нова програма за стручно усовршување на Гете-институт. Развиена е врз основа на најновите научни сознанија во областа на германски како странски јазик и интегрира иновативен дидактички пристап во стручното усовршување – акциско истражуање. Програмата DLL се ориентира кон барањата за квалификација на наставниците и одговара на интернационалните стандарди за квалитет во стручното усовршување на наставниците. 

Програмата DLL е развиена за наставниците по германски јазик кои имаат завршено високо образование и имаат искуство во наставата.
DLL се однесува на наставниците по гермснки како странски јазик во основното и средното образование како и во образованието за возрасни.

Наставниците кои немаат завршено студии по германистика или германски како странски јазик, исто така може да ги подобрат своите компетенции со модулите од серијата DLL.

Услови за учество на курсевите:
- повеќегодишно наставно искуство или завршени студии по германистика или германски како странски јазик. Во одредени основани случаи дозволени се исклучоци.
- дополнителен услов за говорители чиј мајчин јазик не е германскиот е приложување доказ за познавање на јазикот на јазично ниво Б2 (на пр. Б2- сертификат на Гете-институт)
- Наставно искуство односно пракса или хоспитации во наставата по германски јазик
- можност за онлајн работа отпилика 5 часа неделно во текот на курсот
 
DLL нуди задачи за систематско набљудување и рефлексија на наставната дејност со помош на видеоснимки од наставата од три континенти.
Видеоснимките овозможуваат појдовна точка за разбирање на наставата и унапредување во професијата со помош на критичко испитување на педагошките и дидактичките концепции. Секоја тема се завршува со истражувачки проект во кој се анализира наставата според индивидуално поставено прашање.

Можете да го проширите Вашето знаење за предавање и учење на јазикот кое сте го стекнале во текот на образованието.
На располагање Ви стојат на избор два модели кои се прилагодени на Вашите професионални потреби:
  1. додатна квалификација во вид на меѓународно признат сертификат од високо образование
  2. стручно усовршување во вид на потврда за учество
Програмата ги нуди следниве шест теми од основните модули за Ваше стручно усовршување:
DLL 1: Наставна компетенција и оформување на наставата
DLL 2: Усвојување на германскиот како странски јазик
DLL 3: Германскиот како туѓ јазик
DLL 4: Задачи, вежби, интерактција
DLL 5: Наставни материјали и медиуми
DLL 6: Наставна програма и планирање на наставата

Во програмата DLL се планирани и други теми во врска со наставата по германски како странски јазик со кои во иднина целно ќе можете да ги продлабочите Вашите знаења и вештини:
DLL 7: Испити, тестови, евалуација
DLL 8: Германскиот како странски јазик за деца
Modul 9: Хибридно учење јазици
DLL 10: Германскиот како странски јазик за млади
 
Во Северна Македонија заедно со останатите земји од регионот Југоисточна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Хрватска, Романија, Србија, Турција и Кипар) се нуди програмата за стручно усовршување „Учам да предавам германски јазик“ – DLL. Се работи за онлајн обука. Понудата се однесува исклучиво на наставниците кои предаваат германски јазик во нашиот регион.

 
Kurstermine
Период на обука  DLL 2, DLL 4, DLL 6 und DLL 10
Почеток на курсот 28.01.2022
Крај на курсот 15.05.2022
Период на обука DLL 1, DLL 3, DLL 5, DLL 7 und DLL 8
Почеток на курсот 16.09.2022
Крај на курсот 11.12.2022

DLL 1: Наставна компетенција и оформување на наставата
DLL 2: Усвојување на германскиот како странски јазик
DLL 3: Германскиот како туѓ јазик
DLL 4: Задачи, вежби, интерактција
DLL 5: Наставни материјали и медиуми
DLL 6: Наставна програма и планирање на наставата
DLL 7: Испити, тестови, евалуација
DLL 8: Германскиот како странски јазик за деца
DLL 9: Држење настава со дигитални медиуми
DLL 10: Германскиот како странски јазик за млади
DLL 16: Јазично образование по сите предмети
 
Пријавување за учесници од Северна Македонија

Цена: 150 € по модул

На Ваше барање доделуваме ограничен број на стипендии. Конкурирајте за стипендија најдоцна две недели пред почетокот на посакуваниот курс.

Формулар за пријавување учесници од Северна Македонија

* Пријавувањето за сите периоди за обука е можно постојано и најдоцна 14 дена пред почетокот на посакуваниот курс.