Обуки во Македонија

Обука на наставници Слика: Гете-Институт/Гордана Бабоска

Гете-институт Скопје им нуди на наставниците по гермаснки јазик можност за доквалификација.
 

Учам да предавам германски јазик

DLL  е нова програма за стручно усовршување на Гете-институт. Развиена е врз основа на најновите научни сознанија во областа на германски како странски јазик и интегрира иновативен дидактички пристап во стручното усовршување – акциско истражуање. Програмата DLL се ориентира кон барањата за квалификација на наставниците и одговара на интернационалните стандарди за квалитет во стручното усовршување на наставниците.

Програмата DLL е развиена за наставниците по германски јазик кои имаат завршено високо образование и имаат искуство во наставата.
Можете да го проширите Вашето знаење за предавање и учење на јазикот кое сте го стекнале во текот на образованието.
На располагање Ви стојат на избор два модели кои се прилагодени на Вашите професионални потреби:
 1. додатна квалификација во вид на меѓународно признат сертификат од високо образование
 2. стручно усовршување во вид на потврда за учество
Програмата  DLL ви ја нудиме во два модела:

1. програма за стручно усовршување
Програма за стручно усовршување DLL во времетраење од еднаипол година и се спроведува во соработка со Универзитетот Фридрих Шилер во Јена, за чие полагање по успешна обработка на поединечните модули се доделува сертификат од високо образование.

Програмата опфаќа 6 модули и содржи 840 наставни единици. Поединечните модули се обработуваат на класични семинари како и со самостојна работа на интернет користејќи ја платформата за учење на Гете-институт. За поединечните модули се доделуваат ЕКТС - кредити (според принципот додипломски/последипломски студии). Вкупно може да се освојат 28 ЕКТС – кредити.

Напомена: Овој модел е посебно погоден за наставниците по германски јазик кои се стремат да имаат меѓународно признати квалификации.

2. курс за стручно усовршување DLL
Тромесечни курсеви за стручно усовршување во вид на онлајн курсеви кои секогаш нудат актуелна DLL тема, содржат 144 наставни единици и завршуваат со сертификат на Гете-институт (потврда за учество). Се работи заедно со други учесници на платформата за учење на Гете-институт и самите учесници ги бираат темите за своето стручно усоврчување.
Напомена: Овој модел е погоден пред сè за наставниците кои сакаат да апсолвираат пократко стручно усовршување и поради големата оддалеченост не можат да учествуваат на класични семинари.
DLL нуди задачи за систематско набљудување и рефлексија на наставната дејност со помош на видеоснимки од наставата од три континенти.
Видеоснимките овозможуваат појдовна точка за разбирање на наставата и унапредување во професијата со помош на критичко испитување на педагошките и дидактичките концепции. Секоја тема се завршува со истражувачки проект во кој се анализира наставата според индивидуално поставено прашање.
Програмата ги нуди следниве шест теми од основните модули за Ваше стручно усовршување:
 • Кометенции на наставникот и организирање на наставата
 • Како да се учи германски како странски јазик?
 • Германски како странски јазик
 • Задачи, вежби и интерактција
 • Материјали за учење и медиуми
 • Курикуларни барања и планирање на часот
Во програмата DLL се планирани и други теми во врска со наставата по германски како странски јазик со кои во иднина целно ќе можете да ги продлабочите Вашите знаења и вештини:
 • Тестирање, испитување и евалуација
 • Рано учење германски јазик
 • Хибридно учење јазик
 • Учење германски јазик со младинци
Во Северна Македонија заедно со останатите земји од регионот Југоисточна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грција, Хрватска, Романија, Србија, Турција и Кипар) се нуди програмата за стручно усовршување „Учам да предавам германски јазик“ – DLL. Се работи за онлајн обука. Понудата се однесува исклучиво на наставниците кои предаваат германски јазик во нашиот регион.

 
Kurstermine
1. Период на обука  DLL 1, DLL 3, DLL 5, DLL 7 и DLL 8
Почеток на курсот 13.09.2019
Крај на курсот 07.12.2019
2. Период на обука DLL 2, DLL 4, DLL 6 и DLL 10
Почеток на курсот 10.01.2020
Крај на курсот 05.04.2020

DLL 1: Кометенции на наставникот и организирање на наставата
DLL 2: Како да се учи германски како странски јазик?
DLL 3: Германски како странски јазик
DLL 4: Задачи, вежби и интерактција
DLL 5: Материјали за учење и медиуми
DLL 6: Курикуларни барања и планирање на часот
DLL 7: Испитување, тестирање и евалуација
DLL 8: Германски како странски јазик за деца
DLL 10: Германски како странски јазик за младинци
DLL 16: Стекнување јазични вештини во сите предмети 

Лето 2019: регинален интензивен курс DLL 16

Интензивен курс за стручно усовршување „CLIL-креативно обликување на наставата“
 
Гете-институт доделува две стипендии заучество на blended-learning обуката  „CLIL-креативно обликување на наставата“. Притоа се работи за обука која е базирана на ДЛЛ 16 (јазично образование по сите предмети).

 Во фокус на семинарот се наоѓаат теми како:

• учење со сите сетила
• учење базирано на теми и проекти
• предметна настава со изучување јазикот – јазична настава со изучување други предметите
• отворени форми на учење – понуди за активирање на учениците
• променета улога на наставникот – наставникот како придружник

Обуката е поделена во две фази:

1. семинар во Хања, Крит: 28.08. - 31.08.2019 (пристигнување: 27.08.2019, заминување: 01.09.2019)

2. онлајн-фаза: термините ќе се одредат за време на семинарот.

На обуката ќе учествуваат наставници по германски јазик од Југоисточна Европа, што овозможува меѓународна размена.

Стипендијата на Гете-институт опфаќа: такса за учество, сместување, исхрана (полупансион) и паушал за патни трошоци во висина од 200 евра.


 
 
 
Пријава за учесници од Македонија

Цена: 150 € по модул

Формулар

Рокот за пријавување истекува десет дена пред почетокот на курсот!

На Ваше барање доделуваме ограничен број на стипендии. Конкурирајте за стипендија најдоцна две недели пред почетокот на посакуваниот курс.