Натпревари и настани

Да се активираат учениците и ученичките е една од најважните, а некогаш и најтешка задача на секоја наставничка, односно наставник. Затоа Гете-институт Северна Македонија состави низа понуди на културни настани и натпревари, кои треба да Ви помогнат да ги мотивирате Вашите ученици и ученички за да учењето германски јазик им биде забавно и да им предизвикува задоволство.

Олимпијада за германски јазик 2020

Здружението на наставници по германски јазик и книжевност на Република Северна Македонија (MKDV) и оваа година во соработка со Гете-институт ја организира олимпијада за германски јазик за учениците од основните и од средните училишта.

   Jdi Logo

Младината дебатира во Средна, Источна и Југоисточна Европа

Seine Meinung vorbringen, verteidigen, verändern: Beim Wettbewerb "Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa " debattieren Deutsch lernende Schüler aus Ländern in Mittel-, Ost- und Südosteuropa in der Schule und im Wettbewerb.