အွန်လိုင်းဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

ဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

  • သင့်လျော်သောသင်တန်းအဆင့်အတွက်တစ်ဦးချင်းဘာသာစကားအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း
  • ရရှိလာသောရလဒ်၊ ဥပမာ- A1.2 ၊ B2.1

kostenlos

အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းစာမေးပွဲ

  • သင်၏ဂျာမန်ဘာသာစကားဗဟုသုတများကိုယေဘုယျခြုံငုံခန့်မှန်းခြင်း
  • ကြာချိန် (၁၅)မိနစ်မှမိနစ်(၂၀)
  • အခမဲ့