အကြံဉာဏ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ

Information and service © Goethe-Institut

ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဥ်သည် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။

ဂျာမန်ဘာသာစကားသင်ကြားပို့ချသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း
ဂျာမန်ဘာသာစကားအတွက် ကြော်ငြာ
သင်ကြားရေးအထောက်အကူများ