လေ့ကျင့်ခန်းများ

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 စာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ။ အရေး၊ အကြား၊ အဖတ်၊ အပြော 4 Skills လုံးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်နိုင်သည့် အရာများ

A1 အစမ်းစာမေးပွဲ A1 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အကြားစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်
(၁၇ မိနစ် ၀၈ စက္ကန့်) 
A1 အစမ်းစာမေးပွဲ၊ အပြောစွမ်းရည် - တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
(၁၄ မိနစ် ၅၁ စက္ကန့်)
© Goethe-Institut

A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁ A1 စာမေးပွဲ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်ခန်း ၀၁ - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၁၈ မိနစ် ၅၉ စက္ကန့်) 
A1 စာမေးပွဲ လေ့ကျင့်ခန်း ၀၂ A1 စာမေးပွဲ အကြားစွမ်းရည် လေ့ကျင့်ခန်း ၀၂ - တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန် (၁၉ မိနစ် ၀၄ စက္ကန့်)